Kulttuurien kohtaaminen

Erilaiset kulttuuriset taustat voivat tuoda paljon rikkautta elämäämme. Yksinkertaisena esimerkkinä kaikki etniset ravintolat, jotka ovat ilmestyneet Suomeen vasta parin viime vuosikymmenen aikana. Useimmat ihmiset ymmärtävät monikulttuurisuuden arvon ja hyödyt, ja ajatuksen tasolla siitä on helppo olla samaa mieltä, mutta miten kulttuurit kohtaavat käytännössä?

Erot eri kulttuurien välillä voivat olla perustavia

Yksi esimerkki on käsitys ajasta: suomalaiselle sovittu kellonaika on tarkka ja viiden minuutin myöhästyminen on jo epäkohteliasta. On kuitenkin paljon maita, joissa suhtautuminen aikaan ei ole näin ehdotonta. On tärkeää olla tietoinen tällaisista eroista, jotta ei tulkitse kielteiseksi käytöstä, joka on toisesta kulttuurista tulevalle täysin luonnollista.

Toinen valtava ero on yksilöllisten ja yhteisöllisten kulttuurien välillä. Suomalaisena voi olla vaikea ymmärtää, miten suuri merkitys perheellä, yhteisöllä tai työpaikalla voi olla yhteisöllisestä kulttuurista tulevalle ihmiselle, kun meille on luontevinta ajatella omia tarpeita sekä mieltymyksiä, ja tehdä päätöksiä niiden mukaan.

Ota selvää, kenen kanssa kommunikoit

Perustava ihmisyys on kaikkialla sama, mutta kulttuuristen tapojen kirjo on valtavaa, alkaen vaikka tervehtimisestä: Pohjois-Euroopan maissa kätellään, Etelä-Euroopassa saatetaan halata tai antaa poskisuudelmia. Esimerkiksi Ranskassa ja Alankomaissa bisnestapaamisissa tervehditään kätellen, mutta poskisuudelmat ovat luontevampia epämuodollisemmissa tilanteissa. Aasiassa kohteliaisuus ja pidättyväisyys ovat arvossaan: Japanissa minkäänlainen kosketus on hyvin epäkohteliasta, ja esimerkiksi Koreassa tervehditään vain jos todella halutaan tutustua.

Yhteinen kieli helpottaa kommunikaatiota, mutta jos kieli on toiselle puhujista äidinkieli ja toiselle myöhemmin opittu, voi osa kielen vivahteista jäädä välittymättä. Tällöin korostuu ei-sanallinen viestintä, joten on hyvä olla tietoinen, minkälaista viestiä lähettää kehonsa ja ilmeidensä kautta. Kulttuurien välinen viestintä on toimivan monikulttuurisuuden perusta. Yksilöllisen kulttuurin maissa viestintä on usein suorempaa ja selkeämpää kuin yhteisöllisen kulttuurin maissa, joissa tärkeämpää on kasvojen säilyttäminen, hyvien välien ylläpitäminen ja harmonian säilyttäminen.